Semalt web mazmunyny dolandyrmak


Mazmuny

1. Tanyşdyryş
2. Web mazmuny dolandyrmak
3. Mazmuny dolandyrmak gurallary
4. Dogry web mazmuny dolandyryş ulgamy
5. Mazmuny dolandyryş ulgamlarynyň mysallary
6. Netije

1. Tanyşdyryş

Dünýä çaltlyk bilen global oba öwrülýär. Soňky maglumatlara görä, internetdäki web sahypalarynyň sany eýýäm bir milliarddan geçýär; internet ulanyjylarynyň sany web sahypalarynyň sanyny üç esse artdyrdy we ulanylyş derejesi 55% -den gowrak. Web sahypasynyň administratorlary, bu web sahypalaryndaky mazmuny saklamak we dolandyrmak ýüküni azaltmak üçin mazmun dolandyryş ulgamlaryny ulanýarlar.

Bu web mazmuny dolandyryş gurallarynyň köpüsi kodlaşdyrmagy az ýa-da talap etmeýär, şonuň üçinem täze gelenler hiç hili kynçylyksyz işlemeli. Uly bir işiňiz bolsun ýa-da kiçi göwrümli işiňiz bolsun, bu mazmuny dolandyrmak gurallary size gowy hyzmat eder, sebäbi olar aňsat eýeçilik edilip we az bahadan saklanyp bilner.

2. Web mazmuny dolandyrmak

 • Web mazmuny dolandyrmak näme?
Web mazmuny dolandyrmak, web programmistiniň öňünden bilmezden mazmuny döretmek we goldamak arkaly web sahypasynda ýa-da blogda sanly maglumatlary guramak we dolandyrmak üçin mazmun dolandyryş ulgam gurallarynyň ulanylmagy ýa-da ulanylmagydyr. Mazmuny dolandyrmak ýaly ulgamlar bilelikdäki gurşawda iş prosesini dolandyrmak üçin proseduralary üpjün edýär. Birnäçe web mazmuny dolandyryş gurallary/ulgamlary bar. Olara şular girýär: Wix, WordPress, Blogger we ş.m. Semalt web sahypaňyzy dolandyrmak zerurlyklary üçin.

 • Web mazmuny dolandyryş ulgamlarynyň aýratynlyklary
Web Dolandyryş Gurallary mazmun dolandyryjysy bolup hyzmat etmäge mümkinçilik berýän dürli aýratynlyklara eýedir. Olara şular girýär:
 1. Awtomatiki neşir etmek prosesi
 2. Redaktorlaryň web sahypalarynda we bloglarda mazmuny döretmek, dizaýn etmek, dolandyrmak aňsatlygy.
 3. Adminleriň, mazmun döredijileriň we redaktorlaryň mazmuny çap edilmezden ozal tassyklamak, redaktirlemek we tertiplemek ukyby.
 4. Faýllary we mazmuny saklamak üçin mümkinçilik
 5. Hosting hyzmaty
 6. Baglanan maglumatlar binýady, meselem, MySQL (Meniň gurluşly talap dilim), web sahypasynyň maglumatyny saklamak üçin.
Mundan başga-da, Web Mazmuny Dolandyryş gurallary administratiw ýa-da ösüş meýdançasyny berýär, başgaça arka tarapy diýilýär. Mazmuny, pluginleri, SSL şahadatnamalaryny goşup, pozup ýa-da üýtgedip boljak guralyň bir bölegi.

Goşmaça aýratynlyklar

Web mazmuny dolandyryş gurallary goşmaça aýratynlyklara eýe; bu aýratynlyklar her guralyň neşirçisine ýa-da öndürijisine baglylykda bir guraldan beýlekisine üýtgeýär. Bu goşmaça aýratynlyklaryň käbiri:
 1. Adaty şablonlar, mowzuklar we interfeýs
 2. Resminama gözlemek
 3. Mazmuny dürli dillerde görkezmek
 4. Birnäçe ulanyja mazmuny dolandyrmaga mümkinçilik berýän hyzmatdaşlyk gurallary
 5. Iş akymyny dolandyrmak
 6. Programma üpjünçiligi täzelenmeleri
 7. Üçünji tarap pluginlerini ulanmak
 8. Sahypa giriş
 9. Howpsuzlyk gowşaklygy

3. Web Dolandyryş Guraly (Ulgam) Gowşaklyklar

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan gowşaklyk, dizaýn we durmuşa geçiriş derejesinde islendik web dolandyryş guralynyň ýa-da ulgamynyň gowşak nokady. Bugalňyşlyklar we kemçilikler, ikisiniň hem hödürlenýän derejesi boýunça tapawutlanýan programma üpjünçiligi meselesidir we şu derejeler:
 • Dizaýn derejesi
 • Durmuşa geçirmek derejesi
Ygtybarly programma, ulanyjynyň gizlinlik ýörelgesiniň hakykylygyny, gizlinligini, bitewiligini, elýeterliligini we goralmagyny üpjün edýär. Web mazmuny dolandyryş guralynyň howpsuzlyk gowşak taraplary bar bolsa, ulanyjylar we dolandyryjylar üçin dürli negatiw täsirler bilen elýeterli bolmazlygy mümkin. Gowşak goralanlyklaryň käbiri:
 • Maglumatlaryň ýok edilmegi
 • Maglumatlary üýtgetmek
 • Bikanun/galp işler üçin web serwerini nädogry ulanmak
 • Hyzmatdan ýüz öwürmek
 • Maglumat fişingi

4. Dogry web mazmuny dolandyryş ulgamy

Web mazmuny dolandyryş ulgamynda barlanmaly köp zat bar, ýöne has möhümlerinden birnäçesi:
 1. Çalt we aňsat gurnama
 2. Administrationönekeý dolandyryş interfeýsi
 3. Goşmaça işlemek üçin mazmun dolandyryş ulgamynyň çalt we aňsat giňeldilmegi
 4. Simönekeý şablon manipulýasiýasy
 5. Peýdaly ulanyjy jemgyýeti
 6. Esasy işleýşi
 7. Aktiw desgasyny dolandyrmak
 8. Gözleg desgasy
 9. Hususylaşdyrma desgasy
 10. Ulanyjynyň özara täsir ediş desgasy
 11. Rollar we rugsatlar desgasy
 12. Elýeterli müşderi hyzmaty

Web mazmuny dolandyryş ulgamlarynyň mysallary (Gurallar)

 • WordPress
WordPress açyk çeşmeli programma üpjünçiligi bolan mazmun dolandyryş ulgamy. Her kim onuň koduny öwrenip biler; bu ýönekeýlik adamlary koduny we munuň üçin öz programmalaryny (pluginlerini) ýazmaga mejbur edýär. Ulanyş gatnaşygy aňsatlygy sebäpli iň köp ulanylýan web mazmuny dolandyryş guraly hasaplanýar. WordPress-i gurmak we ulanmak gaty aňsat. Bu web mazmuny dolandyryş ulgamy bilen, administratoryň mazmuny dolandyrmak üçin platformasy bar. Şeýle hem gaty durnuk we ýalňyşsyz.

Başlamak üçin ilki bilen web sahypasyna birigmeli. Sahypada bir administratoryň giriş baglanyşygy ýok bolsa, kök adresine diňe wp-admin goşup biler. Gurnama wagtynda ulanyjy ulanyjy adyny düzmeli we e-poçta bilen iberilen awtomatiki paroly almaly: bu jikme-jiklikler ulanyja girmezden ozal giriş sahypasynda tabşyrylmagyna garaşylýar.

WordPress-de web sahypaňyza täze aýratynlyklar berip biljek köp sanly plugin bar. Mundan başga-da, ulanyjylar WordPress-iň resmi mahabat platformasy bolan Word-mahabatlaryny hem ulanyp bilerler. Usershli ulanyjylar üçin mugtdygyny bilmelidiris. Ulanyjylar bu WordPress-den we ygtyýarlyk prosesi arkaly ulaldyp bilerler.

 • Blogger
Blogger, aňsat girip bolýan mugt blog platformasydyr. Ulanyjylar ony “Picasa”, “Google+”, “Google Drive” we başgalar ýaly beýleki Google önümleri bilen baglanyşdyryp biler ýaly, “Google” -iň eýesi, blog dizaýn opsiýalaryny ulanyp, 30 minutdan az wagtyň içinde täze işleýän blog alyp bilersiňiz. Düzeltmek mümkinçiliklerine has çuňňur göz aýlamak bilen, Blogger, Blogger arkasynyň (dolandyryş paneli) hödürleýän ulanylyş aňsatlygyny saklamak bilen, düýbünden başga we ajaýyp blog dizaýnyny döretmäge rugsat berýär.

Blogger-i ulanmak üçin aşakda geçmeli prosesler.
 1. Hasaba alyş amallaryny tamamlamak we sözleri barlamak arkaly barlamak.
 2. Hasaba alnandan soň, şablon saýlamaly bolarsyňyz. Bu galyp, blogyň nähili boljakdygyny öňünden görer.
 3. Indiki etap 'Sazlamalar' sahypasy. Bu ýerde, blogyň adyny, düşündirişini, e-poçta salgysyny we ş.m. tabşyrmak size zerur ýerleri dolduranyňyzdan soň, sazlamalary saklamak we tassyklamak üçin "sazlamalary ýatda saklamaly" düwmesine basmaly.
 4. Indiki goýma "şablon" goýmasy diýilýär; bu (2) -de saýlanan şablony redaktirläp we üýtgedip biljek ýeri.
 5. Indiki ädim "blogy görmek". Ine, blogyň gurluşy gözden geçiriler. Olar:
 • Ady, aşagynda sahypanyň düşündirişi bar.
 • Teswirlere baglanyşyk goşmak bilen ýazgynyň aşagyndaky senesi, ady, teksti we maglumatlary bar. Bu baglanyşyga basmak bilen, ulanyjylar we okyjylar teswirleri görüp we ýerleşdirip bilerler.
 • "Men hakda" boş ýer (administratoryň profil maglumatlary).
 • Salgylar.
 • Öňki ýazgylar
 • Arhiw (aý we ýyl boýunça tertiplenýär).

 • Wix
“Wix” dürli görnüşli web sahypalaryny gurmak üçin topnotch süýräp-gaçyrýan web sahypasyny gurýar. 100-den gowrak mugt şablon bar. “WordPress” ýaly, “Wix” hem öz web hostingini we domen atlaryny hödürleýär (mugt we tölegli). Bu platforma bilen surat galereýalary, slaýderler, elektron söwda we web sahypaňyza baha bermek ýaly goşmaça aýratynlyklary goşmak gaty aňsat.
“Wix” -iň dürli nyrh ulgamlary bar
 • $ 0 - Mugt domen
 • 5 $ - Domen birikdiriň
 • 13 $ - Combo domen
 • 17 $ - Çäklendirilmedik
 • 23 $ - Biznes we elektron söwda
Aboveokardaky bu bahalaryň hemmesi bir aý, ýagny ulanyjylar her aý abunalygyny täzelemeli bolarlar. Tölegli “Wix” platformasynyň käbir artykmaçlyklary, beýlekiler bilen bir hatarda animasiýa, ajaýyp şablonlar, çeýeligi, emeli intellekt, programma bazary goşmakdyr.
 • Drupal
Drupal sanly marketingde giňden ulanylýan web dolandyryş ulgamy. Her bir marketing menejerine web sahypasyndaky meseleler we gowulandyrmalar barada sorasa we sorasa maslahat berilýär.

Drupal gurmak gaty aňsat. Onuň dürli programma üpjünçilik wersiýalaryny resmi Drupal web sahypasyndan göçürip alyp, uzak serwerde gurnap bolýar. Gurnama tamamlan badyna dolandyryş paneli elýeterli bolar. Drupal-da mazmuny döretmek, gözden geçirmek, neşir etmek we pozmagy aňsatlaşdyrýan topnotch mazmuny dolandyryş ulgamy bar.

Drupal-da dürli modullar we API-ler bar, bularyň hemmesi saýt gurmaga kömek edýär. Drupal-yň görnükli ykrar edilmegine laýyk gelýän API-leriniň käbiri:
 1. Menýu API
 2. Modullar API
 3. Keşleme API
 4. Maglumatlar bazasynyň abstraksiýasy API
 5. Tema API (hödürlemek)
 6. Sessiýa bilen işlemek API
 • Joomla
Joomla, isleýşiňiz ýaly giňeldilip we özleşdirilip bilinýän modully mazmun dolandyryş ulgamy. Giriş aýratynlyklarynyň aňsatlygy sebäpli, komponentlerini syçanjyga birnäçe gezek basmak bilen çalşyp bolýar. Joomla-da ulanylýan käbir aýratynlyklar beýleki CMS gurşawy bilen paýlaşylýar.

“Joomla” gözleg motoryny gaýtadan işlemäge we blog ulgamlaryna kömek edýän giňeltme komponentlerini görkezýär. Bu komponentleriň hemmesi web sahypasynyň işlemegini üpjün etmek üçin bilelikde işleýär. Hemme zat dogry gurlan bolsa, bir myhman barmy ýa-da on müňden gowrak myhman gelýärmi, yzygiderli we ajaýyp tejribe bolmaly.
 • Magento
Magento, dürli onlaýn marketologlar we dükanlar tarapyndan ulanylýan topnotch elektron söwda platformasydyr; meşhur eBay oňa eýeçilik edýär. Bu programma üpjünçiligi OSL 3.0 açyk çeşme ygtyýarnamasy boýunça mugt göçürip alyp bolýar. Premium çözgüdi makul bilýän ulanyjylar, subsidirlenen nyrh boýunça ýyllyk abuna ýazylmak arkaly elýeterli kärhana neşirine hem ýazylyp bilerler.

Bir adam onlaýn dükan açmak islese, Magento ulanmak üçin göz öňünde tutulýan iň ýokary mazmun dolandyryş ulgamy. Magento, “PayPal”, “Google Shopping” we ş.m. ýaly möhüm üçünji tarap gurallaryny elektron söwda platformaňyza goşmagy aňsatlaşdyrýar. Uly we kiçi elektron dükanlary iň ýokary internet dükanlary tarapyndan ulanylýar.

Netije

Web mazmuny dolandyryş gurallary, webdäki mazmuny ulanmagyň we dolandyrmagyň aňsat we elýeterli usulyny üpjün edýär. Aboveokarda berlen web mazmuny dolandyryş gurallaryny resmi web sahypalaryndan göçürip alyp bolýar we jadygöý ulanyp gurup bolýar. Diňe zerur çeşmeler maglumat bazasy we hosting üpjün edijisidir. Şeýlelik bilen, saýlamaly web mazmuny dolandyryş ulgamlary köp. Saýlaw etmezden ozal, web sahypasyna bolan islegleriňizi göz öňünde tutuň. Bu size dogry mazmuny dolandyrmagy saýlamaga mümkinçilik berer.


mass gmail